Ważne sprawyZ życia szkoły

Zapytanie ofertowe – wiata drewniana

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. z poźn.zm.)

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40 zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania, którego przedmiotem jest :

„Wykonanie drewnianej altany edukacyjnej w terenie leśnym przyległym do Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni”.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 26

im. Żołnierzy Armii Krajowej

ul. Tatrzańska 40

81-313 Gdynia

Tel. 58 620 adres e-mail: sekretariat@sp26gdynia.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego wykonanie drewnianej altany edukacyjnej o powierzchni do 20m2 w terenie leśnym przyległym do szkoły.

Zakres zamówienia :

– altana wolnostojąca, prostokątna o wymiarach do 20 m2,

– wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego z podłogą, bez ścian zewnętrznych,

– dłuższe ściany konstrukcji zabezpieczone balustradą drewnianą na wysokość 90cm od podłogi altany,

-dach dwuspadowy, podbity deską sosnową lub świerkową, pokryty blachodachówką,

– wysokość słupów nośnych do 2,50 m,

-słupy nośne 12cm x 12 cm,

– wysokość do kaletnicy maksymalnie do 3,50m,

-rynny wg rozwiązań systemowych,

– drewno dwukrotnie zaimpregnowane,

– altana zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu,

-przygotowanie gruntu pod kotwienie,

– transport,

– montaż altany.

 

III. Termin realizacji zamówienia

1. Altanę wraz z niezbędnymi robotami należy wykonać w terminie do 20.12.2021r.

2. Zamawiający nie przygotowuje terenu pod montaż.

3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zajścia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w skutek wystąpienia siły wyższej.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki :

a) posiadają kompetencje lub uprawienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia,

d) posiadają konto bankowe zgłoszone do działalności gospodarczej widniejące na tzw. „białej liście podatników VAT”

 

V. Kryteria wyboru oferty 

Cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę zamówienia.

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

VI. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

Oferta w miejscu określonym przez Zamawiającego- musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

 

VII. Termin, sposób i miejsce składania ofert 

W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia zapraszamy do złożenia oferty osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Tatrzańskiej 40 lub na e-mail sekretariat@sp26gdynia.pl do dnia 12.10.2021r. do godziny 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi 13.10.2021r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 

Oferta winna być złożona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej, nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowaną pieczątką firmową w kopercie oznaczonej następująco :

Szkoła Podstawowa nr 26

im. Żołnierzy Armii Krajowej

81-313 Gdynia

ul. Tatrzańska 40

„Oferta na wykonanie drewnianej altany edukacyjnej w terenie leśnym przyległym do Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni”

 

VIII. Gwarancja 

Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

IX. Warunki płatności 

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

 

X. Informacje dodatkowe

Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny.

 

XI. Termin związania ofertą 

30 dni

 

XII. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Osobą uprawnioną do kontaktu 

w/w sprawie jest Pani Violetta Radosz-Szeliga kierownik administracyjno – gospodarczy. Telefon do sekretariatu szkoły : 58 620 66 64

 

WIATA DREWNIANA pełna wersja – zapytanie ofertowe

 

 

Poleć tą stronę znajomym