Rada Rodziców

Skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodniczący: Grzegorz Miszewski
Zastępca Przewodniczącego:  Alicja Kołatka
Skarbnik: Elżbieta Lewicka
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie do Rady Rodziców prosimy kierować na adres e-mail:

rrsp26gdynia@googlegroups.com

Składka na RR wynosi 10,00 zł/m-c  – można wpłacać co miesiąc, za pół roku lub za rok z góry.

Jeżeli do szkoły chodzi rodzeństwo, za każde dziecko stawka wynosi 50 zł.

Wysokość zwrotu pieniędzy do kas klasowych. Na koniec roku 30% wpłat jeśli klasa wpłaciła 80% wymaganych składek lub 20% zwrotu wpłat jeśli wpłaciła mniej niż 80%. 

Aktualne konto bankowe, na które można wpłacać składki na Radę Rodziców – KLASY 0 – VIII

31 1020 1853 0000 9502 0337 9898

W tytule wpłaty proszę wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia !!!

 

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SP26 W GDYNI im. Żołnierzy AK

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

 1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą„Rada Rodziców przy SP26 w Gdyni”.
 2. Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły podstawowej nr 26 oraz klas gimnazjalnych dawnego Gimnazjum nr 2 w Gdyni.
 3. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku, Statutu Szkoły oraz ni- niejszego regulaminu.

§2

Niniejszy regulamin ustala:

 • sposób powoływania Rady oraz jej organów wraz z ich obowiązkami,
 • tryb podejmowania uchwał przez Radę,
 • cele i zadania Rady oraz jej prawa,
 • zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców,
 • ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§3

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 26 w Gdy- ni.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów Szkoły.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach Szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:Dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski.

ROZDZIAŁ II
SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY ORAZ JEJ ORGANÓW

§4

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 2. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału po uprzednim wybraniu sposobu głosowania.
 3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Radę Klasową” składającą się z 2 lub więcej osób. Członkowie „Rady Klasowej” reprezentują dany oddział na obradach Rady Rodziców przy czym podczas głosowania tylko jedna osoba z danej Rady Klasowej ma prawo głosu (jeden głos na klasę). Wybrany reprezentant z prawem głosu wpisywany jest na listę uprawnionych dołączonej do protokołu zebrania.
 4. Reprezentanci poszczególnych Rad Klasowych tworzą Radę Rodziców.

§5

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera:zarząd Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,stałe lub doraźne komisje dla wykonania określonych zadań.
 2. Wybory do zarządu Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Zarząd Rady Rodziców składa się z 4 członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz dwóch skarbników (Jeden dla budynku przy ul. Tatrzańskiej oraz jeden dla budynku przy ul. Wolności). Kandydat na członka Zarządu Rady nie jest zobowiązany pełnić funkcji w Radach Klaso- wych. Zarząd dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

§6

 1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok szkolny począwszy od 1 września do pierwszego oficjalnego zebrania kolejnego roku szkolnego.
 2. Kadencja Rady kończy się po przekazaniu obowiązków nowo wybranej Radzie na nowy rok szkolny oraz dokonaniu rozliczenia finansowego.

  §7

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeńoraz przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
 4. Stałe lub doraźne komisje realizują cele, do których zostały powołane.

  ROZDZIAŁ III
  TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

  §8

 5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
 6. Protokół zebrania musi zawierać Listę uprawnionych do głosowania uczestników posiedzenia Rady.
 7. Uchwały Rady oznaczane są w danym roku szkolnym kolejnymi numerami.
 8. Wszelkie decyzje Rady podejmowane bezpośrednio przez zarząd muszą być konsultowane z resztączłonków. Konsultacje te mogą się odbywać w formie zebrania rady wraz z głosowaniem lub poprzezrozesłanie stosownej informacji w formie elektronicznej do członków rady.
 9. Konsultacje w formie elektronicznej uznaje się za prawomocne jeśli w ustalonym terminie nie krótszym niż 48h od rozesłania informacji nie wpłynie do zarządu zażalenie od któregokolwiek z członków Rady Szkoły. Zażalenie takie automatycznie stawia wymóg zwołania zebrania rady w celu przeprowadzenia głosowania lub przygotowania nowej, zmienionej decyzji, która ponownie może przejść proces konsultacji w formie elektronicznej.
 1. Finalna zatwierdzona decyzja będzie ponownie rozesłana pocztą elektroniczna i każdy członek Rady ma minimum 24h na zgłoszenie zażalenia (licząc od rozesłania wersji finalnej).
 2. Za rozesłanie informacji w formie elektronicznej uznaje się wysłanie poczty elektronicznej do przed- stawicieli wszystkich Rad Klasowych wchodzącej w skład Rady Rodziców.
 3. Lista adresów przygotowywana jest przez zarząd Rady na pierwszym zebraniu rady w danym roku sz- kolnym. Członkowie Rady mogą wnioskować o zmiany w tej liście w trakcie trwania kadencji Rady

  ROZDZIAŁ IV
  CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW ORAZ JEJ PRAWA

  §9

 4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły oraz po- dejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także zgłaszanie wniosków w tym zakresie do innych organów szkoły.
 5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
  – gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalenia zasad wydatkowania tych funduszy,- zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś:➢ znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w Szkole i w klasie,
  ➢ możliwość uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
  ➢ znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  ➢ możliwość uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,➢ możliwość wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
  ➢ opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

  § 10
  ZASADY DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

 1. Członkowie Rady maja prawo do wydawania opinii w sprawie:szkolnego zestawu programów i podręczników,
  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  projektu planu finansowego,
  działających w gimnazjum stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalnośćwychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,uchwalanego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz profilaktyki,głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady maja obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

  ROZDZIAŁ V
  ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

  § 11

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Gimnazjum z następujących źródeł:

ze składek rodziców,
z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców, z innych źródeł.

§ 12

 1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły zarząd Rady Rodziców.
 2. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, wysokość składki obowiązuje rodzinę.
 3. Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

  § 13

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Ro- dziców”, zatwierdzonego przez Radę w danym roku szkolnym.
 2. Środkami na koncie Rada dysponuje poprzez upoważnione trzy osoby:przewodniczącego Rady,
  skarbnika Rady dla budynku przy ul. Tatrzańskiej,skarbnika Rady dla budynku przy ul. Wolności.
 3. Osoby wybrane na w/w funkcje upoważnione są do dokonywania operacji na koncie Rady Rodziców.
 4. Skarbnik zobowiązany jest składać sprawozdanie raz na pół roku w szczególnych przypadkach częściej

  na wniosek komisji rewizyjnej oraz członków rady.

  § 14

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać organa wymienione w § 3.3 niniejszego regula- minu lub poszczególni nauczyciele Szkoły, a także działające w nim na rzecz uczniów koła zainteresowań.

ROZDZIAŁ VI
RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW.

§ 15

 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na semestr.
 2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy zarządu, (którykolwiekz członków Rady) oraz na wniosek organów wymienionych w § 3.3, a także a wniosek co najmniej 5 członków Rady. Wniosek taki musi wpłynąć w formie pisemnej lub elektronicznej do przewodniczące- go Rady.
 3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć dyrekcja Szkoły lub inne osoby zgłoszone przez członków Rady za zgodą lub na jej wniosek.

  § 16

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

 

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Zarząd Rady Rodziców jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremium, które dokonało ich wyboru podejmie decyzję o ich odwołaniu.

2. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały zgodnie z § 8.1. § 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

Rejestr zmian
Regulaminu Rady Rodziców przy SP nr 26 w Gdyni

L.p.

W sprawie

Nr uchwały z dnia

Uwagi

1

Usunięto Komisję Rewizyjną oraz obowiązek pełnienia przez członków zarządu aktywnych funkcji w Radach Klasowych.

01/ 03.10.2018

Poleć tą stronę znajomym