Pedagog i psycholog

 

 

Zadania psychologa i pedagoga w szkole

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

 • 23.1

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

Realizacja poprzez:

 1. udzielanie nauczycielom pomocy w wyborze narzędzi do badań, w projektowaniu tych badań, w ich realizacji, oraz w analizie uzyskanych wyników (badania dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji, inne badania diagnostyczne):
 2. aktywny udział w analizie wyników nauczania;
 3. udzielanie nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu cech intelektualnych uczniów, wskazywanie na charakterystyczne zachowania poszczególnych grup wiekowych;
 4. udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;
 5. konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, z lekarzami;
 6. wskazywanie rodzicom dzieci przejawiających trudności w uczeniu się lub zachowaniu potrzeby pogłębionej diagnozy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (przygotowanie lub współpraca z nauczycielami w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia);
 7. prowadzenie i organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z doskonaleniem ich kompetencji psycho- pedagogicznych.
 • 23.2

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

Realizacja poprzez:

 1. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, kuratorami sądowymi szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z dysfunkcją rodziny dziecka, sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
 2. prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 3. prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych,
 4. prowadzenie badań sondażowych wśród nauczycieli, rodziców, uczniów dotyczących sytuacji wychowawczej w szkole – tworzenie własnych narzędzi badawczych;
 • 23.3

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Realizacja poprzez:

 1. wnioskowanie o prowadzenie z dzieckiem zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej, logopedycznych
 2. monitorowanie działań wychowawczych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakty, indywidualne programy);
 3. występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego programu nauczania lub toku nauki;
 • 23.4

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

Realizacja poprzez:

 1. prowadzenie zajęć ( realizacja programów profilaktycznych) o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, agresją, prezentacja alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych;
 2. koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
 3. wykonywanie zadań w Zespołach Interdyscyplinarnych ( współpraca z MOPS i Policją )
 4. występowanie do dyrektora szkoły z wnioskami o interwencję w sądzie rodzinnym, nieletnich;
 5. opiniowanie na prośbę instytucji państwowych sposobu funkcjonowania dziecka w szkole.
 • 23.5

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 Realizacja poprzez:

 1. rozmowy z uczniami w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań;
 2. prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami np. z zakresu umiejętności interpersonalnych, sposobów rozwiązywania konfliktów – innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;
 3. organizowanie zajęć adaptacyjno- integracyjnych;
 4. organizowanie zespołów samopomocowych;
 5. konsultacje i porady, warsztaty na temat sposobów uczenia się, radzenia sobie ze stresem, agresją;
 6. konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami współpracującymi ze szkołą;
 7. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.
 • 23.6.

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Realizacja poprzez:

 1. udzielanie porad i konsultacji w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami;
 2. udzielanie porad i konsultacji rodzicom w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych- wskazywanie metod wychowawczych oraz sposobów konsekwentnego stawiania dzieciom granic;
 3. udzielanie rodzicowi informacji w zakresie możliwości korzystania z ochrony prawnej w sytuacjach zaniedbań, przemocy, uzależnienia.
 • 23.8

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. organizowanie szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką i wychowaniem ;
 2. pomoc wychowawcom w opracowaniu planów pracy wychowawczej ;
 3. wskazywanie sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych;
 4. współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 5. udzielanie porad i konsultacji w przygotowaniu godziny z wychowawcą (np. przygotowanie bazy scenariusz, prezentacji multimedialnych, filmów);
 6. udzielanie nauczycielom informacji na temat specjalnych i specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów;
 7. wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;
 8. udzielanie porad i konsultacji nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów oraz proponowanie różnych metod pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze;
 9. pozyskiwanie rodziców do współpracy z nauczycielami w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań;
 10. na wniosek wychowawcy udział w zespołach nauczycieli uczących w danym oddziale, zespole wychowawczym
 11. dokonywanie ewaluacji Programu wychowawczego i Programu profilaktyki.

 

 

Poleć tą stronę znajomym