Misja i wizja szkoły

Współczesna szkoła to taka, którą się tworzy, a nie taka, którą się zarządza – Reinhold Miller

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu Polskiego, Pomorza, Gdyni.

MISJA

Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego oraz wspieranie rodziny w procesie wychowania.

WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu Polskiego, Pomorza, Gdyni.

Jednocześnie wychowujemy młodego człowieka do współpracy i otwartości na inne narody, ucząc języków obcych.

Wychowujemy świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejetności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze.

PRIORYTETY SZKOŁY

Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej.
Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym.
Edukacja Europejska.
Wychowanie przez sport.

MODEL ABSOLWENTA

 • jest aktywny – posiada zainteresowania i rozwija je,
 • ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,
 • wykazuje się samodzielnością,
 • jest ciekawy świata  – stara sie poszerzyć swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł.
 • lubi i chce się uczyć,
 • wrażliwy na piękno przyrody /świadomość ekologiczna/,
 • jest odpowiedzialny  – umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,
 • umie rozwiązywać problemy,
 • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,
 • umie dokonać samooceny,
 • jest otwarty   – łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • prezentuje swój punkt widzenia, ale szanuje zdanie innych.

DYDAKTYKA

CEL KOŃCOWY – szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym, mierzonymi zobiektywizowanymi zewnętrznymi narzędziami badawczymi. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne służą dzieciom i ich harmonijnemu rozwojowi oraz silnie związują z własnym regionem.

Osiągniecie tego celu jest możliwe poprzez:

 • system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą różnych testów próbnych,
 • analizę autorskich programów lub taki wybór programów, aby zapewnić każdemu uczniowi ciągły postęp i indywidualny sukces,
 • systematyczną analizę i weryfikację szkolnych programów nauczania,
 • indywidualizację procesów nauczania i wymagania względem uczniów,
 • systematyczne uczetnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach na szczeblu szkolnym i ponad szkolnym,
 • umiejętne i twórcze stosowanie systemu oceniania,
 • stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych w oparciu nie tylko o pracę nauczycieli, ale także chętnych rodziców i innych osób / w miarę finansowych możliwości /.

Przy takim ujęciu celów Dyrektor szkoły tak będzie kierować pracą, aby stworzyć warunki do skutecznych działań dydaktycznych.

To przede wszystkim przygotowanie zaplecza w postaci infrastruktury i środków dydaktycznych oraz motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego.

WYCHOWANIE I OPIEKA

CEL KOŃCOWY – w pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna szkoła, w której zdrowy i bezpieczny uczeń czuje się dobrze, jest współtwórcą i współgospodarzem. Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych. Szkoła przygotowuje do startu w dorosłe życie. Rodzice znajdują wsparcie w procesie wychowania i czują się współgospodarzami szkoły.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez:

 • ewaluację Programu Wychowawczego Szkoły przez wszystkie podmioty,
 • skonsolidowanie rodziców i uczniów, mieszkańców dzielnicy wokół problemów szkoły i jej centralnej roli w społeczności lokalnej,
 • doskonalenie działań w organizacji uroczystości szkolnych, z aktywnym udziałem rodziców i członków ich rodzin np. Dzień Mamy, Ojca, Babci, Dziadka oraz Dzień Szkoły i Patrona, zawody sportowe, Dzień Zwierzaczka,
 • pełną współpracę z Radą Dzielnicy, Policją i parafią – udział w przedsięwzięciach tych podmiotów.

Rada Pedagogiczna wspomaga rodzinę w jej naturalnych prawach do wychowania poprzez dostarczanie kompetentnych informacji o przyczynach różnych zachowań ucznia. Dyrektor szkoły prowadzić będzie proces wychowania oparty na Deklaracji Praw Człowieka i Dziecka.

BAZA I ZARZĄDZANIE

CEL KOŃCOWY – szkoła ma bazę odpowiadająca wymogom XXI wieku. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły czują się odpowiedzialni za jej rozwój oraz dobrze się w niej czują.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez:

 • korzystanie z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły,
 • delegowanie uprawnień i odpowiedzialności na wykonanie zadań Radzie pedagogoicznej,
 • rozwój WDN,
 • pilnowanie i wspieranie dobrej komunikacji między Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, uczniami i rodzicami / rola strony internetowej/,
 • stosowanie różnych form motywowania nauczycieli i pracowników do podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój bazy szkoły poprzez udział w projektach unijnych, ministerialnych i miejskich,
 • uruchomienie inicjatywy rodziców w rozwoju bazy szkoły.

 

Poleć tą stronę znajomym