Współpraca i projekty

 SKS – klasy 4-8 oraz klasy 0a i 0b

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Więcej informacji:

https://www.szkolnyklubsportowy.pl/

 

Klub sportowy – klasy 4-8

Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

Więcej informacji:

https://www.wfzawf.pl/

 

 

Trzymaj formę – klasy 5-8

„Trzymaj Formę!”  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

więcej informacji:

http://www.trzymajforme.pl/start-16

 

 

Bieg po zdrowie – klasy 4

Główne cele programu:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

 • dyskutować,
 • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
 • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
 • liczyć koszty palenia papierosów,
 • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
 • tworzyć komiks z bohaterami programu.

 

 

Europejski Tydzień Sportu – klasy 0-8

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok!

 

Ogólnopolski Projekt Niezwykła Matematyka – klasy 4-8

Program zajęć będzie realizowany w klasach IV – VIII w roku szkolnym 2022/2023. Podstawą prowadzenia zajęć są materiały samodzielnie przygotowywane przez nauczyciela lub zaczerpnięte z grupy projektowej. Treści programu zajęć dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, a ich poszerzanie i stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień, postaw twórczych, logicznego myślenia. Ponadto ma on głównie na celu pokazanie uczniom jakim wspaniałym i wszechobecnym przedmiotem jest matematyka. Uczniowie wielokrotnie pytają na lekcjach „A po co mi to?” a to przedsięwzięcie ma im pokazać, że matematyka przydaje się w zwyczajnym życiu, otacza nas, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy i jest bardzo przydatna.

Uczniowie biorący udział w innowacji „Niezwykła matematyka” będą wykonywali różnorodne, wybrane przez siebie lub opiekunów zadania matematyczne, ale nie zawsze bezpośrednio związane z ich wyobrażeniami o matematyce. Efekty zadań będą prezentowane na stronie szkoły, grupie projektowej. Uczniowie będą pracować głównie w grupach, co pogłębi w nich umiejętności planowania, odpowiedzialności za wykonywane zadanie itp.

Więcej informacji:

https://samorzad.gov.pl/web/szkola-podstawowa-w-radomysli/niezwykla-matematyka

 

Gdynia Młoda Liga – klasy 4-5

Celem jest rozpowszechnianie koszykówki jako sportu ogólnorozwojowego wśród dziewcząt szkół podstawowych z klas 4, 5, 6 a później 7 i 8 jak również docelowo wśród klas edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli. Dzieci z klas najmłodszych mają najmniej możliwości rozwoju sportowego w szkole a rozwój ich kultury fizycznej powinien być priorytetem. Dlatego w pierwszej edycji projektu naszą pierwszą grupą są dzieci z klas 4. Stworzona została liga koszykówki szkolnej gdzie mecze rozgrywane są systemem turniejowym. Oznacza to, że organizowane są turnieje w danej szkole. Mecze są rozgrywane na jeden kosz sposobem 3×3, co zwiększa atrakcyjność rywalizacji wśród początkujących.

Więcej na stronie:

https://gdyniamlodaliga.pl/index.php

 

 

Edukacja Leśna – klasy 1-3

Program obejmuje cykl 10 godzin zajęć dla uczniów klas 1-3 przeznaczonych na realizację działań w zakresie edukacji leśnej. Program realizowany będzie od września do czerwca. Program jest rozszerzeniem i uzupełnieniem działań związanych z edukacją przyrodniczą w klasach 1-3. Opiera się głównie na działaniach w terenie.

 

Czytam z klasą “ Lekturki spod chmurki” – klasa 2b

„CZYTAM Z KLASĄ” to ogólnopolski projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Cele projektu:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Więcej informacji na stronie:

https://www.niezbedniknauczyciela.com/czytam-z-klas%C4%85-edycja-czwarta

 

Przyjaciele Zippiego – klasa 2b

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Więcej informacji:

https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

 

Laboratoria Przyszłości – klasy 0-8

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/laboratoria

 

Wgraj się – klasy 0-3

To projekt popularyzujący aktywność fizyczną wśród dzieci w Gdyni. Liderem i koordynatorem jest Gdyńskie Centrum Sportu, a zadania realizowane są w partnerstwie z Wydziałem Edukacji Miasta Gdyni.

Więcej na stronie:

https://gdyniasport.pl/pl/projekty/wgraj-sie

 

Fonolandia – klasy 3a, 1a, 1b (w II semestrze)

FONOLANDIA to pierwszy w Polsce kompleksowo opracowany projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Skierowany jest do najmłodszych użytkowników: 5- i 6-latków oraz uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej.

FONOLANDIA to:

 • pełne zadań i łamigłówek zeszyty ćwiczeń dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości percepcyjnych dzieci w różnym wieku;
 • gotowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i rodziców: przewodniki, poradnik, gry memo, karty obrazkowe, plansze edukacyjne i plakaty;
 • warsztaty, szkolenia oraz wykłady dla przedszkoli, szkół, rad pedagogicznych, rodziców i samorządów;
 • wsparcie merytoryczne nauczycieli i rodziców w sytuacjach problemowych;
 • gminne i szkolne programy profilaktyczne w zakresie e-uzależnień.

 

 

Zdrowo jem, więcej wiem – klasy 0b i 1a

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Więcej na stronie:

https://zdrowojem.fundacjabos.pl/

 

Godzina wychowawcza ze światem – klasa 3a

Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.

Więcej informacji:

https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/godziny-wychowawcze/?enable_cookies=all

 

Piękna nasza Polska cała – klasa 2-3obc, 2a

Projekt edukacyjny mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury

 

Uczymy dzieci programować – wybrane elementy – klasy 0a, 2-3obc

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa. Zajęcia z kodowania nie muszą być też przeprowadzane wyłącznie w pracowni komputerowej.

Więcej informacji:

https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/udp#info

 

Szklarnia Zieleniak a zmiany klimatyczne – klasy 0-8

Proekologiczne i prozdrowotne działania edukacyjne obejmujące całe środowisko szkolne – uczniów, nauczycieli, rodziców. Propagowanie działań zmniejszających nasz ślad węglowy i wodny, zdrowej diety przyjaznej Planecie.

 

Ogólnopolska innowacja „Inspirujemy do bycia EKO – 10 wyzwań ekologicznych z TIK” – klasy 5-8

Podnoszenie świadomości ekologicznej. Proekologiczne i prozdrowotne działania edukacyjne.

Cele projektu:

 • Wzbogacenie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczniów w obszarze treści ekologicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Doskonalenie jakości i efektywności kształcenia w zakresie edukacji ekologicznej.
 • Kształtowanie nawyku świadomego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.
 • Zwiększenie zainteresowania ekologią i ochroną środowiska w rodzinach uczniów.
 • Kształtowanie nawyku dbałości o środowisko.
 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego.
 • Utrwalanie u uczniów nawyków, np. wyłączania światła podczas przerw śródlekcyjnych, dokładnego zakręcania kranów.

Więcej informacji:

https://sp82.edupage.org/a/inspirujemy-do-bycia-eko-10-wyzwan-ekologicznych-z-tik

 

Ogólnopolski pogram „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ) – klasy 1-6

Nawyki żywieniowe, wypracowane w dzieciństwie, często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ). Pogłębiający się problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży spowodował podjęcie działań edukacyjnych w środowisku szkolnym, obejmującym uczniów, nauczycieli i rodziców. Program będzie wspierał działania realizowane w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii.

Więcej informacji:

https://jez.edu.pl/

 

“Laboratorium przyrodnicze” w ramach Otwartej Szkoły – klasy 0-6

Prowadzenie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych oraz interpretacja ich wyników. Samodzielne ocenianie problemów ekologicznych i zdrowotnych. Wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak: pracowitość, spostrzegawczość, systematyczność, dokładność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

 

Ogólnopolski program Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC) – klasy 0-8

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

 

Ogólnopolski program Be.Eco – klasy 5-8

Program Be.Eco to propozycja dla nauczycieli i  edukatorów, którzy w swojej pracy z uczniami chcą poruszać tematy związane z edukacją ekologiczną i klimatyczą. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także do rodziców, entuzjastów ekologicznego stylu życia oraz wszystkich, którym bliski jest los naszej planety.

 

Wizyta w Paryżu – klasy 7obc i 8c

Poznawanie stolicy Francji- zabytków, historii, kultury i sztuki. Zwyczaje i tradycje mieszkańców Paryża. Nauka umiejętności poruszania się i poradzenia sobie na terenie kraju francuskojęzycznego.

 

BohaterOn -włącz historię – klasy 4-8

Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Więcej informacji:

https://bohateron.pl/

 

Innowacyjna historia – nowe technologie w służbie edukacji – klasy 7-8

Rozpowszechnienie nowych technologii jako skutecznych, angażujących narzędzi edukacyjnych. Podniesienie kompetencji technologicznych młodzieży zwiększając ich szanse na przyszłym rynku pracy. Podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży.

 

Uczniowski Budżet Obywatelski – klasa 0-8

 

To proces , w którym o przeznaczeniu środków finansowych decyduje społeczność szkolna. Uczniowie zbierają środki finansowe, piszą projekty, a następnie głosują na projekty. Wygrywają projekty, które zdobędą największą ilość głosów.

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/uczniowski-budzet-obywatelski-ostatnie-dni-zgloszen,568510

 

 

Poleć tą stronę znajomym