KomunikatyZ życia szkoły

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że Gmina Miasta Gdyni ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;

c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przedłożenie następujących dokumentów:

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
LUB

oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.

 

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w PGR, można je dołączyć go do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny). Beneficjent (Gmina Miasta Gdyni) w każdym momencie ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w PGR (w celu weryfikacji oświadczeń).

Termin złożenia wniosku: do 2 listopada 2021 do godz. 15.00 (jest to termin dostarczenia papierowej wersji wniosku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni).

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (sekretariat)

ul. Śląska 35-37

Budynek A

81-310 Gdynia

Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Aneta Grygiel-Dorszewska, tel. 58 761 77 26 lub 58 761 77 00

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

Regulamin_Konkursu_Grantowego_14102021_-_2-1

 

 

Poleć tą stronę znajomym