Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni w siedzibie na ul. Wolności 25 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest : „Dostawa oleju opałowego lekkiego”

Zapytanie ofertowe (plik PDF do pobrania)

W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do przesłania oferty drogą mailową na e-mail sekretariat@sp26gdynia.pl lub faksem 58 620 30 02 lub
złożenie ofert w naszym sekretariacie do dnia 24 stycznia 2019 do godz. 15:00. Otwarcie ofert w dniu 25 stycznia 2019 o godz. 10.00.

Oferta winna być złożona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej, nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco:
Szkoła Podstawowa nr 26
81-327 Gdynia
ul. Wolności 25

„OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO”

Osobą uprawnioną do kontaktów w w/w sprawie jest Pan Waldemar Kuprycz, kierownik administracyjny, telefon kom. 602 823 676 . Telefon do sekretariatu szkoły : 58 620 30 02 .