Komunikaty

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w częściach w terminie od 01 luty 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oleju opałowego lekkiego (kod CPV: 09.13.51.00-5) przeznaczonego do opalania kotłowni szkolnej.

Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN- C-96024: 2011, gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30) i posiada

minimalne parametry:
– wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
– zawartość siarki max. 0,1 %
– zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg

– zawartość wody max. 200 mg/kg

Termin składania ofert : 23.01.2018 do godz.11:00

Oferty można składać elektronicznie na adres : sekretariat@sp26gdynia.pl lub pisemnie na adres :

Szkoła Podstawowa nr 26, 81-313 Gdynia, ul.Tatrzańska 40 z dopiskiem „Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego”

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest p.Waldemar Kuprycz kierownik administracyjny tel. +48 602 823 676

Ogłoszenie nr 499869-N-2018 z dnia 2018-01-02 r.

Link do ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych : Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego dla SP 26 Gdynia

Dokumenty do pobrania :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 – Umowa

Poleć tą stronę znajomym

Dodaj komentarz