Wydarzenia sportoweZ życia szkoły

Podejmij wyzwanie i bądź aktywny

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku zaprasza wszystkich uczniów województwa pomorskiego

do podjęcia Sportowego Wyzwania! 

Czekają na Was cztery aktywności, cztery miesiące zabawy i atrakcyjne nagrody dla najlepszych! 

 

REGULAMIN SPORTOWEGO WYZWANIA
„Podejmij wyzwanie i bądź aktywny”

 1. Organizatorem akcji „Podejmij Wyzwanie i bądź aktywny” jest Wojewódzki Szkolny Związek
  Sportowy w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk.
 2. Celem organizacji akcji jest promowanie zdrowego stylu życia, współzawodnictwa
  sportowego dzieci i młodzieży, aktywizacja i wypracowanie zdrowych nawyków wśród
  uczniów województwa pomorskiego.
 3. Uczestnicy akcji będą podejmowali comiesięczne Wyzwania Sportowe, a ich efekty będą
  dokumentowali zgodnie z zaleceniami. Każde wyzwanie należy wykonywać zgodnie
  z Regulaminem akcji i opisem zadania.
 4. Wyzwanie skierowane jest do uczniów województwa pomorskiego. Będzie się ono odbywać
  w trzech kategoriach wiekowych:
  – Igrzyska Dzieci dziewcząt i chłopców roczniki 2008 i młodsi
  – Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców roczniki 2006-2007
  – Licealiada dziewcząt i chłopców roczniki 2001 i młodsi
 5. Wszystkie wyzwania należy wykonać z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,
  również tych dotyczących COVID-19.
 6. Udział w akcji jest dobrowolny. Opiekunowie prawni/rodzice uczniów niepełnoletnich,
  oświadczają że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału dziecka w w/w
  sportowym wyzwaniu oraz są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się
  z udziałem w akcji i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność. Uczniowie
  pełnoletni oświadczenia podpisują sami.
 7. Ogłoszenie wyników akcji „Podejmij wyzwanie i bądź aktywny” zostanie opublikowane na
  stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku,
  www.wszs.pomorze.pl najpóźniej do dnia 26.06.2021r.
 8. Każdy etap wyzwania będzie punktowany przez Komisję Konkursową, po przesłaniu przez
  uczestników wyników zadania, które w danym miesiącu będą wyzwaniem. Zwycięzców
  wyłonimy na podstawie klasyfikacji ze wszystkich zadań. Odbiór nagród odbywać się będzie w
  Biurze Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku.
 9. Jeden uczeń przesłać może wyłącznie jedno zgłoszenie.
 10. Akcja „Podejmij wyzwanie” nie będzie punktowana w klasyfikacji Współzawodnictwa
  Sportowego Szkół.
 11. Warunkiem uczestnictwa w akcji „Podejmij wyzwanie i bądź aktywny” jest wyrażenie
  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez
  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, w celu zamieszczania wyników z biegu
  oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,
  internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach
  promocyjno- reklamowych wydawanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w
  Gdańsku. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych
  zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie
  wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 12. O wszelkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. Przesłanie
  zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Udokumentowane wyniki z każdego etapu Wyzwania należy przesłać na adres mailowy:
  sportowewyzwanie@gmail.com
 14. Na wykonanie każdego Wyzwania uczestnicy mają określony czas. Po upływie
  wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Podczas wysyłania wyników
  pierwszego wyzwania prosimy o przesłanie również formularza zgłoszeniowego (w przypadku
  osób niepełnoletnich- podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku osób
  pełnoletnich podpisanego osobiście).

Daty dostarczenia wyników wyzwania w danym miesiącu:
– marzec: do 31.03.2021r.
– kwiecień: do 30.04.2021r.
– maj: do 31.05.2021r.
– czerwiec: do 14.06.2021r.

Aby wziąć udział w akcji należy wykonać wszystkie cztery wyzwania.

PLAKAT

REGULAMIN SPORTOWEGO WYZWANIA

 

Poleć tą stronę znajomym