Ważne sprawyZ życia szkoły

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023-2024

3 marca 2023 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja rozpocznie się 6 marca – o godz. 12.00 w tym dniu aktywowana zostanie strona, na której będzie prowadzona.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

3 marca 2023 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023

6 marca od godz. 12.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

26 maja 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023 wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

29 maja od godz. 12.00 do 2 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

20 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,

31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.),

6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

 

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy
od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,

6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

  1. a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2.  a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,

d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Настає час обирати дитячий садок
Уже за декілька тижнів розпочинається набір до дитсадків і дошкільних відділень початкових шкіл Гдині. З пропозицією конкретних закладів можна буде ознайомитися починаючи від 3 березня. А сам набір розпочнеться 6 березня о 12 годині.

Жителі Гдині, діти і їх батьки можуть скористатися з пропозиції 45 дитячих садків і дошкільних відділень 28 початкових шкіл.
– Дитячі садки Гдині є добре оснащені, мають чудовий персонал, більшість з них нещодавно запровадили привабливі освітні програми, – каже Бартош Бартошевич, віце-президент Гдині з питань якості життя. – Набір відбувається таким чином, щоб кожна дитина знайшла місце для себе: якщо не вдасться в закладі першого вибору, то напевне знайдеться місце в іншому із сорока п’яти освітніх закладів. Кожен муніципальний дитсадок є безпечним місцем для найменших жителів Гдині.
Батьки можуть вибрати від одного до трьох закладів. У своїх заявках вони повинні вказати котрий із закладів є закладом першого вибору, а котрі беруть до уваги в другу і третю чергу.

3 березня 2023 р. буде опубліковано пропозиції дитячих садочків Гдині та дошкільних відділень початкових шкіл.

Набір розпочнеться 6 березня – о 12 годині цього дня буде активовано сторінку, на якій він проводитиметься.

Рішення про зарахування дитини до закладу ухвалює приймальна комісія на підставі набраних балів щодо відповідності певним критеріям. У першу чергу звертають увагу на законодавчі критерії, що визначені в законі про освіту, у другу чергу – на критерії, що встановлені місцевою владою.
Як виглядає графік прийому?
3 березня 2023 р. о 12.00 год. – надання доступу до пропозицій дитячих садків/дошкільних відділень початкових шкіл на сторінці   gdynia.pl/rekrutacja2023

6 березня від 12.00 год. до 17 березня 2023 р. до 16.00 год. – складання заяв про прийняття до дитсадка/дошкільного відділу початкової школи разом з наданням документів, що підтверджують виконання кандидатом умов і критеріїв набору,

14 квітня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків зарахованих і незарахованих кандидатів,
до 17 квітня 2023 р. до 16.00 год. – надання підтвердження щодо запису дитини до дитсадка/школи, до котрої кандидат визнаний зарахованим,
21 квітня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення приймальною комісією списків прийнятих і неприйнятих кандидатів.Додатковий набір:
26 травня 2023 р. о 12.00 год. – опублікування  на сторінці gdynia.pl/rekrutacja2023 списку вільних місць у дитячих садках і дошкільних відділеннях,
29 травня від 12.00 год до 2 червня 2023 р. до 16.00 год.  – складання заяв про прийняття до дитсадка/дошкільного відділу початкової школи разом з наданням документів, що підтверджують виконання кандидатом умов і критеріїв набору,
13 червня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків зарахованих і незарахованих кандидатів,
до 15 червня 2023 р. до 16.00 год. – надання підтвердження щодо запису дитини до дитсадка/школи, до котрої кандидат визнаний зарахованим,
20 червня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків прийнятих і неприйнятих кандидатів,
31 серпня 2023 р. о 12.00 год. – опублікування списку вільних місць.
Кого з дітей приймуть до закладів у першу чергу?
У першу чергу процедура набору враховує законодавчі критерії, викладені в Законі про освіту від 14 грудня 2016 року. Їх сім і діють вони на всій території країни:

1) багатодітність сім’ї кандидата,
2) інвалідність кандидата,
3) інвалідність одного з батьків кандидата,
4) інвалідність обох батьків кандидата,
5) інвалідність брата або сестри кандидата,
6) виховання кандидата у неповній сім’ї,
7) виховання кандидата у прийомній сім’ї.

Критерії мають однакову вартість – кожен 50 балів.

Документами, необхідними для підтвердження відповідності критеріям, що визначені Законом про освіту, є:

1) довідка, що сім’я є багатодітною,
від 2) до 5) довідка про потребу в спеціальній освіті, видана у зв’язку з інвалідністю, довідка про інвалідність або ступінь інвалідності або рівнозначна довідка у розумінні Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm),
6) остаточне рішення сімейного суду про розлучення або роздільне проживання, свідоцтво про смерть та заява про виховання дитини одним із батьків,
7) документ про те, що дитина виховується в прийомній сім’ї відповідно до Закону від 9 червня 2011 р. про підтримку сім’ї та системи патронатного виховання (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

У другу чергу беруться до уваги критерії визначені місцевою владою Гдині, вони додатково сумуються коли стосуються:

1) дитини, обоє батьків (опікунів) якої сплатили податок на доходи від фізичних осіб за минулий рік у податковій службі міста Гдині; критерій також поширюється на одинокого батька/одиноку матір (законного опікуна) – 12 балів,
2) дитини, обоє батьків (опікунів) якої працюють, виконують роботу на підставі цивільно-правового договору, навчаються за денною формою навчання або ведуть активну підприємницьку діяльність; критерій також стосується одинокого батька/одинокої матері (законного опікуна) – 6 балів,
3) дитини, щодо якої надана довідка про отримання обов’язкових профілактичних щеплень або яка не може бути щеплена за станом здоров’я, що встановлено лікарем, відповідно до Постанови міністра охорони здоров’я про проведення обов’язкових профілактичних щеплень – 5 балів,
4) дитини, брат або сестра якої розпочнуть або продовжать навчання у дитячому садку/дошкільному відділенні/школі (також стосується комплексу школа – садок чи комплексу шкіл) першого вибору, до якого має намір вступити кандидат у навчальному році, на який здійснюється набір – 3 бали,
5) дитини, яка проживає в районі початкової школи (також стосується комплексу школа – садок чи комплексу шкіл) з дошкільними відділеннями, до якої вона має намір вступити; критерій стосується організованих дошкільних відділень у початкових школах міста Гдиня – 2 бали,
6) у випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали однакову кількість балів, перевищує кількість місць, приймальна комісія проводить зарахування кандидатів беручи до уваги їх вік, починаючи з найстарших кандидатів, враховуючи рік, місяць і день народження – 1 бал.

Документами, необхідними для підтвердження відповідності критеріям, що визначені місцевою владою, тобто органом місцевого самоврядування, є:

1) а) копія першої сторінки податкової декларації з печаткою-підтвердженням працівника податкової служби про надання документу, куди було подано податкову декларацію, або
б) довідка з податкової інспекції про підтвердження факту подання
податкової декларації про розмір отриманого доходу (понесених збитків),
або
в) офіційне підтвердження складення податкової декларації, видане
електронною скринькою інформаційної системи податкової адміністрації
(UPO);
2) а) довідка з місця роботи,
б) довідка про виконання робіт за цивільно-правовим договором,
в) довідка з університету/школи з інформацією про навчання за денною
формою,
г) заява одного з батьків (опікуна) про ведення підприємницької діяльності
разом з номером NIP;
3) копія карти щеплень або медичної книжки дитини для ознайомлення;
4) заява про подання документів до дитячого садка/дошкільного відділення початкової школи (у тому числі у складі комплексу школа-дитсадок чи комплексу шкіл) першого вибору не менше двох дітей або заява про продовження навчання у наступному навчальному році братів/сестер зареєстрованої дитини у дитячому садку/дошкільному відділенні початкової
школи першого вибору, до котрої має намір вступити дитина;
5) довідка про проживання дитини в районі початкової школи, у дошкільне
відділення якої вона претендує вступити;
6) дані вказані батьками (опікунами) у заяві про прийом дитини до дитячого садка.

 

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/nadchodzi-czas-na-wybor-przedszkola,571147

 

Poleć tą stronę znajomym