Strona główna » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców SP 26 w Gdyni w roku szkolnym 2017 / 2018:

  • Przewodniczący –
  • Wiceprzewodniczący –
  • Skarbnik –

 

Aktualne konto bankowe, na które można wpłacać składki na Radę Rodziców – KLASY 0 – VI ul. Tatrzańska 40

30 1240 3510 1111 0000 4320 8436

Aktualne konto bankowe, na które można wpłacać składki na Radę Rodziców – KLASY VII SP i II – III GIM  ul. Wolności 25

66 1560 0013 2000 1761 5064 6000

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W GDYNI

§1

1.   Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni, zwana dalej Radą Rodziców, jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów Szkoły j.w.

2.   Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do wspierania statutowej działalności Szkoły.

3.   W celu realizacji § 1 p. 2 Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami zawodowymi i społecznymi nauczycieli, organami nadzorującymi działalność Szkoły oraz innymi organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.

§2

1.   Uprawnienia Rady Rodziców wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

2.   Zadaniem Rady Rodziców jest:

2.1    inicjowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

2.2    gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,

2.3    zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły upowszechniania wśród rodziców informacji na temat działalności Szkoły, wśród nich:

a.   znajomości regulaminu oceniania klasyfikacji i promowania,

b.   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole oraz w klasie,

c.   wyrażania i przekazywania opinii rodziców na temat pracy szkoły dyrektorowi i radzie pedagogicznej

§3

1.   Rada Rodziców może powoływać komisje, zarówno stałe jak i czasowe. Członkami tych komisji mogą być oprócz członków Rady Rodziców również inni rodzice uczniów naszej szkoły, nauczyciele, a także osoby spoza szkoły.

2.   Rada Rodziców może zrzeszać się z podobnymi organizacjami rodzicielskimi działającymi w innych szkołach naszego miasta.

§4

Organizacja działania rady rodziców

1.   Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

2.   Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składająca się z trzech osób;

a. przewodniczącego,

b. skarbnika,

c. sekretarza.

3.   Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie klasowych rad rodziców.

4.   Plenarne zebranie „klasowych Rad Rodziców” wybiera spośród siebie co najmniej czteroosobową Radę Rodziców.

5.   Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu dokonuje swego ukonstytuowania. Równocześnie wybiera spośród siebie:

a. przewodniczącego,

b. wiceprzewodniczącego,

c. sekretarza,

d. skarbnika.

6.   Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata lecz nie dłużej niż dwie kadencje.

§5

Wybory:

1.   Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.   Lista kandydatów do Rady Rodziców nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu.

3.   Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

4.   Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największa liczbę głosów podczas prawomocnego zebrania wyborczego.

5.   Za zebranie prawomocne uważa się takie zebranie, w którym uczestniczy 50%+1 ogółu członków rad klasowych.

6.   Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się dodatkowe głosowanie.

7.   Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu

8.   Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego:

8.1    wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania jak: komisja regulaminowa,

8.2    komisja uchwał i wniosków, komisja skrutacyjna (wyborcza);

8.3    wybory do tych funkcji są jawne,

8.4    sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

8.5    informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

8.6    ewentualne wystąpienie zaproszonych gości,

8.7    dyskusja plenarna

8.8    uchylenie wniosków programowo – organizacyjnych dla działalności rady rodziców w następującej kadencji,

8.9    wybory nowej Rady Rodziców;

a.   ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania;

b.   przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą;

c.   tajne głosowanie;

d.   ogłoszenie wyników.

§6

1.   Rada Rodziców wybiera swoich reprezentantów do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

2.   Wybór następuje zgodnie z regulaminem.