Strona główna » Biblioteka

Biblioteka

ul. Tatrzańska                                                      ul. Wolności

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  08.00 – 14.00                                 09.00 – 15.00

Wtorek           08.00 – 14.00                                 08.30 – 15.00

Środa – nieczynna                                                nieczynna

Czwartek        08.00 – 14.00                                10.00 – 16.00    

Piątek             08.00 – 14.00                                08.30 – 14.30

 

NOWOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W ramach akcji „Książki moich marzeń” zostały zakupione do końca roku 2015 nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży za sumę 2713 zł.

KONKURSY BIBLIOTECZNE

Jak co roku grupa uczniów z klas IV – VI  bierze udział w wojewódzkim całorocznym konkursie „Wielki maraton czytelniczy”.

Wśród naszych uczniów było 2 laureatów,3 finalistów oraz 1 wyróżniony.

Biblioteka prowadzi także zajęcia w ramach „Koła Przyjaciół Książki”, które mają na celu popularyzację czytelnictwa.

SPSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGUBY, ZNISZCZENIA, NIE ZWRÓCENIA PRZEZ UCZNIA EGZEMPLARZA PODRĘCZNIKA Z DOTACJI MEN.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

Kwota 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

Kwota 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Kwota 15,40 zł za każdy podręcznik do kl. IV szkoły podstawowej.

Wpłaty dokonuje rodzic/opiekun prawny ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).